عدم مدیریت دلیل گرانی سنگ آهن در ایران

منتخب‌سردبیر

عدم مدیریت دلیل گرانی سنگ آهن در ایران

یک فعال صنعت معدن کشور گفت:افزایش قیمت سنگ آهن داخلی نسبت به قیمت جهانی به علت کمبود منابع و ذخایر معدنی نیست بلکه ناشی از عدم مدیریت سیاستگذاران این حوزه از صنعت است.بهرام شکوری در گفتگو با فولادبان درباره علت گرانی سنگ آهن ایران نسبت به قیمت جهانی افزود که مشکل ما مشکل مدیریتی است نه مشکل ناشی از کمبود منابع و ذخایر. به نظر من، صنعت فولاد ایران درست مدیریت نمی شود.اگر سیستم فولاد و صنعت درست مدیریت شود ایران مشکلی از بابت سنگ آهن نخواهد داشت.

شکوری گفت:مشکل ما مدیریت ناصحیح معادن به ویژه سنگ آهن است، اگر مصرف داخل کشور حدود ۲۷ میلیون تن باشد، سیاست بر این است که حدود ۱۸ میلیون تن صادر شود درحالی که می توانیم اجازه تولید بیشتر از نیاز کشور را ندهیم و سنگ آهن هم صادر نکنیم.وقتی اجازه تولید سنگ آهن بیش از نیاز کشور داده می شود برای فعال معدنی چاره ای جز صادرات باقی نمی ماند و مشخصا باید سنگ آهن مازاد صادر شود.فعالان معدنی طبق سیاست ها و بخشنامه های وزارت صمت، هم اجازه دارند تولید کنند و هم اجازه صادرات ندارند، و زمانی که بخواهند مازاد تولید خود را صادر کنند باید کلی جریمه صادراتی بپردازند که حاصل عدم مدیریت های این بخش از صنعت است.سیاست های اجرایی نامناسب با شرایط تولید سنگ آهن موجب می شود که بگوییم سنگ آهن تولید کشور کم است و همین جو روانی باعث افزایش قیمت سنگ آهن حتی بالاتر از قیمت جهانی می شود.

منبع:فولادبان