0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت نبشی‌ و‌ ناودانی آرین

محصول ضخامت (mm) سایز حالت واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

نبشی

نبشی آرین ضخامت 4 سایز 40*40 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10111

4 40*40 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود 149,500 137,156 1400/10/4

نبشی

نبشی آرین ضخامت 5 سایز 50*50 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10112

5 50*50 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود 149,500 137,156 1400/10/4

نبشی

نبشی آرین ضخامت 6 سایز 60*60 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10113

6 60*60 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود 149,500 137,156 1400/10/4

نبشی

نبشی آرین ضخامت 7 سایز 70*70 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10114

7 70*70 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

نبشی

نبشی آرین ضخامت 8 سایز 80*80 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10115

8 80*80 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود 149,500 137,156 1400/10/4

نبشی

نبشی آرین ضخامت 10 سایز 100*100 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10116

10 100*100 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود 149,500 137,156 1400/10/4

نبشی

نبشی آرین ضخامت 12 سایز 120*120 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10117

12 120*120 6 متری کیلوگرم

آرین

انبار‌اکوفولاد موجود 149,500 137,156 1400/10/4

قیمت نبشی‌ و‌ ناودانی سپهر

محصول ضخامت (mm) سایز حالت واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

نبشی

نبشی سپهر ضخامت 3 سایز 30*30 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10289

3 30*30 6 متری کیلوگرم

سپهر

انباراکوفولاد موجود 191,000 175,229 1401/3/3

قیمت نبشی‌ و‌ ناودانی ظهوریان مشهد

محصول ضخامت (mm) سایز حالت واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

نبشی

نبشی ظهوریان مشهد ضخامت 2.5 سایز 30*30 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10120

2.5 30*30 6 متری کیلوگرم

ظهوریان‌مشهد‌

انبار‌اکوفولاد موجود 157,750 144,725 1400/10/4

نبشی

نبشی ظهوریان مشهد ضخامت 3 سایز 40*40 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10121

3 40*40 6 متری کیلوگرم

ظهوریان‌مشهد‌

انبار‌اکوفولاد موجود 157,750 144,725 1400/10/4

نبشی

نبشی ظهوریان مشهد ضخامت 3 سایز 50*50 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10122

3 50*50 6 متری کیلوگرم

ظهوریان‌مشهد‌

انبار‌اکوفولاد موجود 148,600 136,330 1400/10/4

قیمت نبشی‌ و‌ ناودانی منظومه

محصول ضخامت (mm) سایز حالت واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

نبشی

نبشی منظومه ضخامت 4 سایز 50*50 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10118

4 50*50 6 متری کیلوگرم

منظومه

انبار‌اکوفولاد موجود 148,600 136,330 1400/10/4

نبشی

نبشی منظومه ضخامت 5 سایز 50*50 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10119

5 50*50 6 متری کیلوگرم

منظومه

انبار‌اکوفولاد موجود 148,600 136,330 1400/10/4

قیمت نبشی‌ و‌ ناودانی نستا

محصول ضخامت (mm) سایز حالت واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

نبشی

نبشی نستا ضخامت 2.5 سایز 40*40 حالت 6 متری واحد کیلوگرم - کد 10290

2.5 40*40 6 متری کیلوگرم

نستا

انباراکوفولاد موجود 191,000 175,229 1401/3/3

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها