0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت ورق تابان

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه (گرم) تابان ضخامت 15 ابعاد 100*عرض حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10334

15 100*عرض شیت st 37

تابان‌

کارخانه‌ موجود 158,000 144,954 1401/6/6

قیمت ورق فولاد اکسین

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10159

10 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 258,000 236,697 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10160

12 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 247,000 226,606 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10161

15 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 247,000 226,606 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10162

20 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 236,000 216,514 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10163

25 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 236,000 216,514 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10165

30 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 236,000 216,514 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10166

35 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 242,000 222,018 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد اکسین ضخامت 40 ابعاد 200*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10167

40 200*600 شیت st 37

فولاد‌اکسین

انبار‌اکوفولاد موجود 240,000 220,183 1400/10/11

قیمت ورق فولاد خرم آباد

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 40 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10171

40 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود 211,000 193,578 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 45 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10172

45 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 50 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10173

50 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 60 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10174

60 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 70 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10175

70 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 80 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10176

80 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 20 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10277

20 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌کارخانه موجود 222,000 203,670 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 25 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10278

25 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌کارخانه موجود 222,000 203,670 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 30 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10279

30 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 30 ابعاد 100*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10280

30 100*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 35 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10281

35 125*600 شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 60 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10284

60 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 50 ابعاد 100*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10285

50 100*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 70 ابعاد 125*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10286

70 125*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد خرم آباد ضخامت 80 ابعاد 100*طول حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10288

80 100*طول شیت st 37

فولاد‌خرم‌آباد

انبار‌اکو‌فولاد موجود 239,000 219,266 1400/12/7

قیمت ورق فولاد کاویان

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 12 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10245

12 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 12 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10246

12 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 230,000 211,009 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 15 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10247

15 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 15 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10248

15 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 232,000 212,844 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10249

20 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10250

20 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 234,000 214,679 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10251

25 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10252

25 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 227,500 208,716 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10253

30 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10254

30 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 235,500 216,055 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10255

35 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10256

35 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 226,000 207,339 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 125*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10257

40 125*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10258

40 150*600 شیت st 37

فولاد‌کاویان

انبار‌اکوفولاد موجود 229,000 210,092 1400/10/11

قیمت ورق فولاد مبارکه

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 3 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10151

3 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 220,000 201,835 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 4 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10152

4 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 222,500 204,128 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 5 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10153

5 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,500 195,872 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 6 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10154

6 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,500 195,872 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 8 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10155

8 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 224,500 205,963 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 10 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10156

10 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 213,000 195,413 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 12 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10157

12 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 224,500 205,963 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه فولاد مبارکه ضخامت 15 ابعاد 150*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10158

15 150*600 شیت st 37

فولاد‌مبارکه

انبار‌اکوفولاد موجود 226,000 207,339 1400/10/11

قیمت ورق قطعات فولادی

محصول ضخامت (mm) ابعاد (cm) حالت آنالیز کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 8 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10145

8 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 10 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10146

10 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 12 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10147

12 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 15 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10148

15 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 201,000 184,404 1400/10/11

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 20 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10149

20 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ورق‌سیاه‌(گرم)

ورق سیاه قطعات فولادی ضخامت 25 ابعاد 120*600 حالت شیت آنالیز st 37 - کد 10150

25 120*600 شیت st 37

قطعات‌فولادی

انبار‌اکوفولاد موجود 209,000 191,743 1400/10/5

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها