0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت میلگرد ابهر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10302

8 12 متری A2 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 271,759 249,320 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10303

10 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 267,421 245,340 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10304

12 12 متری A2 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 264,870 243,000 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10305

14 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 256,684 235,490 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10306

16 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 256,706 235,510 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10307

18 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 256,706 235,510 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10308

20 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 256,706 235,510 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10309

22 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 256,706 235,510 1402/6/14

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10310

25 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 256,706 235,510 1402/6/14

قیمت میلگرد آریاذوب

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10241

14 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10242

16 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10243

18 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10244

20 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

قیمت میلگرد امیرکبیر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10133

8 12 متری A2 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/5/6

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10135

12 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 245,032 224,800 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10136

14 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10137

16 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10138

18 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10139

20 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10140

22 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10141

25 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10143

28 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/5/6

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10224

10 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/5/6

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10225

32 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/5/6

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10323

8 12 متری A2 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 164,500 150,917 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10324

10 12 متری A2 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 161,500 148,165 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10325

12 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10327

14 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10328

16 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10329

18 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10331

20 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10332

22 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10333

25 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

قیمت میلگرد پرشین

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10292

14 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 228,028 209,200 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10293

16 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 228,028 209,200 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10294

18 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 228,028 209,200 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10298

20 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 228,028 209,200 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10299

22 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 228,028 209,200 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10300

25 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 228,028 209,200 1402/8/17

قیمت میلگرد راد همدان

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10266

8 12 متری A2 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 259,965 238,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10267

10 12 متری A2 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 256,913 235,700 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10268

12 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 250,918 230,200 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10269

14 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10270

16 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10271

18 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10272

20 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10273

25 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10274

28 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10275

22 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 248,411 227,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10276

32 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 174,350 159,954 1401/5/19

قیمت میلگرد سپهر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار سپهر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10291

8 12 متری A3 کیلوگرم

سپهر

انبار‌کارخانه موجود 165,500 151,835 1401/6/28

میلگرد‌ساده

میلگرد ساده سپهر استاندارد A2 حالت کلاف سایز 6.5 واحد کیلوگرم - کد 10319

A2 کلاف 6.5 کیلوگرم

سپهر

کارخانه موجود 178,500 163,761 1401/6/19

قیمت میلگرد فایکو

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10233

14 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10234

16 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10235

18 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10236

20 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10237

22 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10238

25 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10239

28 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 155,000 142,202 1401/7/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10240

32 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 229,990 211,000 1402/8/17

قیمت میلگرد فولاد کیان ابهر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10187

14 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10188

16 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10189

18 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10190

20 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,000 142,202 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10191

22 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10192

25 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10193

28 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

قیمت میلگرد فولاد نورد ملایر

محصول استاندارد حالت (شاخه) سایز واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌ساده

میلگرد ساده فولاد نورد ملایر استاندارد A1 حالت کلاف سایز 6.5 واحد کیلوگرم - کد 10318

A1 کلاف 6.5 کیلوگرم

فولاد‌نورد‌ملایر

انبار‌اکوفولاد موجود 172,000 157,798 1401/6/19

قیمت میلگرد فولاد نیشابور

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10185

32 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/6/12

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10311

14 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10312

16 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10313

18 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10314

22 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10315

20 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10316

25 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10317

28 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 235,985 216,500 1402/8/17

قیمت میلگرد هیربد

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10227

14 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 225,957 207,300 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10228

16 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 225,957 207,300 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10229

18 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 225,521 206,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10230

20 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 225,521 206,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10231

22 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 225,521 206,900 1402/8/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10232

25 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 225,521 206,900 1402/8/17

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها