0

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است

قیمت میلگرد ابهر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10302

8 12 متری A2 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 280,555 257,390 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10303

10 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 266,222 244,240 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10304

12 12 متری A2 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 270,941 248,570 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10305

14 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 263,486 241,730 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10306

16 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 263,508 241,750 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10307

18 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 263,508 241,750 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10308

20 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 263,508 241,750 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10309

22 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 263,508 241,750 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار ابهر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10310

25 12 متری A3 کیلوگرم

ابهر

انبار‌کارخانه موجود 263,508 241,750 1402/3/7

قیمت میلگرد آریاذوب

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10241

14 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10242

16 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10243

18 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار آریاذوب سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10244

20 12 متری A3 کیلوگرم

آریاذوب

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/3/30

قیمت میلگرد امیرکبیر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10133

8 12 متری A2 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/5/6

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10135

12 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 300,905 276,060 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10136

14 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 281,351 258,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10137

16 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 281,351 258,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10138

18 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 281,351 258,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10139

20 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 282,354 259,040 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10140

22 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 281,351 258,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10141

25 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 281,351 258,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10143

28 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/5/6

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10224

10 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/5/6

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10225

32 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/5/6

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10323

8 12 متری A2 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 164,500 150,917 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10324

10 12 متری A2 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 161,500 148,165 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10325

12 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10327

14 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10328

16 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10329

18 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10331

20 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10332

22 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10333

25 12 متری A3 کیلوگرم

امیرکبیر‌خزر

انبار‌اکوفولاد موجود 159,500 146,330 1401/6/22

قیمت میلگرد پرشین

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10292

14 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 266,374 244,380 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10293

16 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 266,352 244,360 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10294

18 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 16,001 14,680 1401/7/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10298

20 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 154,000 141,284 1401/7/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10299

22 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 154,000 141,284 1401/7/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار پرشین سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10300

25 12 متری A3 کیلوگرم

پرشین

انبار‌کارخانه موجود 266,352 244,360 1402/3/7

قیمت میلگرد راد همدان

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10266

8 12 متری A2 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 295,357 270,970 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 10 حالت 12 متری استاندارد A2 واحد کیلوگرم - کد 10267

10 12 متری A2 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 292,360 268,220 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 12 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10268

12 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 288,534 264,710 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10269

14 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 286,528 262,870 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10270

16 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 286,528 262,870 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10271

18 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 286,528 262,870 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10272

20 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 286,528 262,870 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10273

25 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 287,030 263,330 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10274

28 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 287,030 263,330 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10275

22 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 286,528 262,870 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار راد همدان سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10276

32 12 متری A3 کیلوگرم

راد‌همدان

انبار‌کارخانه موجود 174,350 159,954 1401/5/19

قیمت میلگرد سپهر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار سپهر سایز 8 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10291

8 12 متری A3 کیلوگرم

سپهر

انبار‌کارخانه موجود 165,500 151,835 1401/6/28

میلگرد‌ساده

میلگرد ساده سپهر استاندارد A2 حالت کلاف سایز 6.5 واحد کیلوگرم - کد 10319

A2 کلاف 6.5 کیلوگرم

سپهر

کارخانه موجود 178,500 163,761 1401/6/19

قیمت میلگرد فایکو

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10233

14 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10234

16 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10235

18 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10236

20 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10237

22 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10238

25 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10239

28 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 155,000 142,202 1401/7/17

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فایکو سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10240

32 12 متری A3 کیلوگرم

فایکو

انبار‌کارخانه موجود 264,281 242,460 1402/3/7

قیمت میلگرد فولاد کیان ابهر

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10187

14 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10188

16 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10189

18 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10190

20 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,000 142,202 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10191

22 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10192

25 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10193

28 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌کیان‌ابهر

انبار‌اکوفولاد موجود 155,500 142,661 1401/5/8

قیمت میلگرد فولاد نورد ملایر

محصول استاندارد حالت (شاخه) سایز واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌ساده

میلگرد ساده فولاد نورد ملایر استاندارد A1 حالت کلاف سایز 6.5 واحد کیلوگرم - کد 10318

A1 کلاف 6.5 کیلوگرم

فولاد‌نورد‌ملایر

انبار‌اکوفولاد موجود 172,000 157,798 1401/6/19

قیمت میلگرد فولاد نیشابور

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 32 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10185

32 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود تماس بگیرید 1401/6/12

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10311

14 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,406 261,840 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10312

16 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,406 261,840 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10313

18 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,613 262,030 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10314

22 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,406 261,840 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10315

20 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,406 261,840 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10316

25 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,406 261,840 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار فولاد نیشابور سایز 28 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10317

28 12 متری A3 کیلوگرم

فولاد‌نیشابور

انبار‌اکوفولاد موجود 285,002 261,470 1402/3/7

قیمت میلگرد هیربد

محصول سایز حالت (شاخه) استاندارد واحد کارخانه تحویل وضعیت‌کالا قیمت (ریال) تاریخ عملیات

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 14 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10227

14 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 262,821 241,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 16 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10228

16 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 262,821 241,120 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 18 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10229

18 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 262,319 240,660 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 20 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10230

20 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 262,319 240,660 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 22 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10231

22 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 262,319 240,660 1402/3/7

میلگرد‌آجدار

میلگرد آجدار هیربد سایز 25 حالت 12 متری استاندارد A3 واحد کیلوگرم - کد 10232

25 12 متری A3 کیلوگرم

هیربد

انبار‌کارخانه موجود 262,319 240,660 1402/3/7

ماشین حساب

چاپ لیست

بالا ترین قیمت

پیش فرض

پایین ترین قیمت

پربازدید ترین

جدید ترین ها